Cele Stowarzyszenia Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych

Kilka słów o Stowarzyszeniu
Transformacja oraz dopasowanie do Świata po okresie przemian ustrojowych i ekonomicznych w naszym kraju przestaje być dzisiaj paradygmatem działań. Polska w Europie oraz Polska w Świecie zajęła już miejsce, które wymaga przyjęcia nowych założeń rozwoju, budowania nowych strategii, podejmowania nowych wyzwań. Zmiany społeczne, realia polityki sąsiedzkiej i globalnej, nowe spojrzenie na wykorzystywanie energii i poszukiwania nowych jej źródeł, zmiany klimatyczne, oczekiwanie zrównoważonego rozwoju oraz wiele innych faktorów wpływa bezpośrednio i pośrednio na dokonywane wybory, podejmowane decyzje, realizowane zadania. Wielorakość wzajemnie powiązanych czynników powoduje, że właściwą analizę oraz poprawne wnioski można najlepiej osiągnąć korzystając ze współpracy najlepszych ekspertów łączących swe siły w interdyscyplinarnych zespołach. Tak właśnie powstała koncepcja Centrum Analiz Technologiczno- Gospodarczych. Potrzebna jest płaszczyzna, na której spotkają się i będą współpracować najlepsi eksperci na co dzień skoncentrowani na swoich wąskich specjalizacjach wypracowując razem nowe wizje, strategie, wytyczając nowe kierunki dające nam wszystkim szanse na długotrwały, stabilny rozwój Polski, regionów, miast, budowanie pozycji Polski w  Świecie. Powstałe opracowania oraz efekty prowadzonych przez CATG działań i projektów mają nie tylko dawać bazę do podejmowania decyzji przez kompetentne organy władzy centralnej i samorządów, instytuty naukowe i badawcze czy przedsiębiorstwa, ale chcemy też realizację tych działań bezpośrednio wspierać swoją aktywnością. Takie właśnie właśnie stawiamy sobie zadania w Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych.

Celem Stowarzyszenia jest:

Podejmowanie i prowadzenie działań w zakresie promocji nauki, edukacji, nowoczesnych technologii, gospodarki oraz rozwoju społecznego; prowadzenie prac, polegających na gromadzeniu wiedzy w wymienionych dziedzinach, przygotowywaniu ekspertyz, opracowań, stanowisk w zakresie wymienionej problematyki, podejmowanie działań wspierających o charakterze edukacji, promocji, wypracowywania stanowisk i temu podobnych, o ile mają one wpływ na wymienione wyżej obszary działań lub są z nimi powiązane; inspirowanie, promowanie, wspieranie oraz udział w projektach, mających na celu rozwój wymienionych obszarów działania, w tym we współpracy z innymi podmiotami, agendami rządowymi i samorządami,

Kreowanie i wspieranie rozwiązań, budujących nowoczesną gospodarkę, w szczególności w dziedzinie technologii, modeli biznesu, zarządzania, ekonomii, wielopodmiotowej współpracy, prawa,

Powołanie Think Tanku, integrującego środowisko ekspertów i tworzącego platformę wymiany opinii, sprzyjającą wymianie doświadczeń i dzieleniu się wiedzą pomiędzy środowiskiem naukowców, przedsiębiorców a przedstawicielami świata polityki
i samorządu; tworzącego analizy i projekty rozwiązań korzystnych dla polskiej gospodarki,

Tworzenie niezależnych analiz technologicznych, gospodarczych i prawnych,

Współpraca międzynarodowa, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ekspansji polskich firm na rynki międzynarodowe oraz współpracy w zakresie badawczo-rozwojowym,

Proponowanie i propagowanie własnych rozwiązań i inicjatyw w obszarze wspierania działań mających na celu budowanie nowoczesnego społeczeństwa i Państwa opartego na nowych technologiach, nowoczesnym przemyśle i gospodarce, rozwoju nauki w każdym jej wymiarze, edukacji oraz relacjach społecznych,

Organizowanie spotkań, narad, seminariów i konferencji, wypracowywanie i promowanie stanowisk i ekspertyz w tym w szczególności o strategicznym charakterze i o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

Współpraca z innymi podmiotami w zakresie promocji wspólnych aktywnych działań w zakresie rozwoju gospodarczego, naukowego, technologii, prac naukowo-badawczych, szeroko rozumianej edukacji oraz rozwoju współczesnych społeczeństw.

Co robimy


1) integrowanie środowisk eksperckich, praktyków biznesu, liderów społecznych wokół istotnych wyzwań rozwoju gospodarczego Polski, w tym budowania wspólnej narracji dla dyskusji na ten temat,

2) inicjowanie i wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe działań związanych z celami Stowarzyszenia,

3) organizowanie wykładów, konferencji, sympozjów, przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych, imprez kulturalnych i artystycznych w celu propagowania celów Stowarzyszenia; także występowanie w roli współorganizatora, promotora, sponsora wspierającego,

4) opracowywanie opinii, ekspertyz, opracowań, tworzenie warunków do powstawania nowych trendów w obszarach działania Stowarzyszenia,

5) wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz inicjowanie wydawnictw zgodnych z celami Stowarzyszenia,

6) promocję i organizację wolontariatu,

7) działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w tym w szczególności międzypokoleniowego transferu wiedzy i doświadczeń,

8) działania na rzecz współpracy interdyscyplinarnej, ponadregionalnej, międzynarodowej, integracja środowisk eksperckich,

9) integrowanie środowisk eksperckich, praktyków biznesu, liderów społecznych wokół istotnych wyzwań rozwoju gospodarczego Polski, w tym budowania wspólnej narracji dla dyskusji na ten temat,

10) inicjowanie i wspieranie organizacyjne, rzeczowe
i finansowe działań związanych z celami Stowarzyszenia,

11) organizowanie wykładów, konferencji, sympozjów, przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych, imprez kulturalnych i artystycznych w celu propagowania celów Stowarzyszenia; także występowanie w roli współorganizatora, promotora, sponsora wspierającego,

12) opracowywanie opinii, ekspertyz, opracowań, tworzenie warunków do powstawania nowych trendów w obszarach działania Stowarzyszenia,

13) wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz inicjowanie wydawnictw zgodnych z celami Stowarzyszenia,

14) promocję i organizację wolontariatu,

15) działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich
w tym w szczególności międzypokoleniowego  transferu wiedzy i doświadczeń,

16) działania na rzecz współpracy interdyscyplinarnej, ponadregionalnej, międzynarodowej

17) wspieranie i budowanie systemów wsparcia na działań własnych oraz organizacji współpracujących oraz działań prowadzonych przez członków i inicjatywach prowadzących do osiągania celów Stowarzyszenia,

18) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy,
w tym zarówno branż i kierunków strategicznych jak i rozwój sektora MSP w tym szczególnie w zakresie współpracy międzynarodowej, eksportu i importu, tworzenia, ochrony i wymiany własności intelektualnej,

19) współdziałanie z samorządami terytorialnymi, gospodarczymi, funkcjonalnymi, zawodowymi, administracją rządową i samorządową oraz placówkami naukowymi i badawczymi,

20) propagowanie i edukację w zakresie prowadzenia badań naukowych, rozwoju technologii, działalności gospodarczej i wymiany naukowej w relacjach krajowych i międzynarodowych,

21) pozyskiwanie funduszy wspierających działania statutowe Stowarzyszenia w kraju i za granicą,

22) podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi i realizacji statutowych celów.

Analizy

Jeśli jesteś zainteresowany aby nasze stowarzyszenie przygotowało niezależną analizę w nurtującej Cię kwestii napisz nam e-maila na: info@catg.pl
Analizy przygotowane
Analizy w przygotowaniu

Eksperci

 • ICT (AI, Big data), 
 • Przemysł 4.0 (Energetyka, Automotive itp), 
 • Medycyna
 • Transport przyszłości (U-space, pojazdy autonomiczne, wodór)
 • Gospodarka Obiegu Zamkniętego (environment +climate), 
 • Finanse, 
 • Ekonomia, 
 • Prawo,
Szukamy ekspertów, którzy chcieliby z nami współpracować zarówno jako członek stowarzyszenia jak i ekspert zewnętrzny wynagradzany w formie umowy o dzieło, umowę zlecenia, kontrakt b2b.
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod adres email Stowarzyszenia: info@catg.pl

Partnerzy

Osoby, instytucje i firmy, które chciałyby wesprzeć działalność stowarzyszenia np. zostając członkiem wspierającym prosimy o przesłanie e-maila na adres Stowarzyszenia CATG: info@catg.pl

Uczniowie, Studenci i Doktoranci

Uczniowie, Studenci i Doktoranci, którzy chcieliby się udzielać w stowarzyszeniu
i uczestniczyć w pracach organizacyjnych
i eksperckich proszeni są o przesłanie CV wraz z danymi kontaktowymi na adres Stowarzyszenia CATG: info@catg.pl

Wydarzenia

Nasze wydarzenia

7 kwietnia 2021 odbyła się konferencja "Think Tank CATG - Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych"

Dziękujemy wszystkim prelegentom, panelistom oraz uczestnikom konferencji. Dziękujemy także gospodarzowi Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach skąd nadawało studio konferencyjne.
Wybrane materiały z konferencji będą wkrótce dostępne na naszej stronie do pobrania.

Gospodarka i Technologie
wyzwania-rozwiązania

konferencja Think Tank CATG Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych
07.04.2021 r - ZOOM

Agenda konferencji

 • 17:00 - 17:10 Mariusz Tomaka, Prezes Zarządu, Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych, prezes Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy: Powitanie uczestników, przedstawienie formuły i celów stowarzyszenia.
 • 17:10 - 17:30 dr hab. Adam Drobniak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych: „Sprawiedliwa transformacja - wyzwania dla Polski"
 • 17:30 - 17:40 Pytania i odpowiedzi
 • 17:40 - 17:45 Paweł Kamiński, Wiceprezes Zarządu, Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych, Partner w kancelarii prawnej GFKK:
  Przedstawienie działalności komercyjnej stowarzyszenia - niezależne analizy ekspertów
  .
 • 17:45-18:05 Janusz Mitręga, Prokurent GPP Business Park S.A.:
  „Przyszłość zaczyna się dzisiaj. Człowiek, budynek, środowisko - studium przypadku GPP Business Park"

 • 18:05 - 18:15 Pytania i odpowiedzi
 • 18:15 - 18:20 Adam Gąsiorek, Wiceprezes Zarządu, Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych, Prezes Zarządu Fundacji Modern Direction: Zachęcenie młodych do działania w obszarze eksperckim i publicznym. Przedstawienie planowanej struktury oraz sposobu działania Rady Uczniów, Studentów i Doktorantów.
 • 18:20 - 18:40 dr inż. Adrian Kapczyński, Politechnika Śląska, członek-założyciel Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych:
  „Potencjał sztucznej inteligencji"
 • 18:40 - 18:50 Pytania i odpowiedzi
 • 18:50 - 19:00 Mariusz Tomaka, Prezes Zarządu Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych:
  Podsumowanie konferencji, zaproszenie do współpracy i dalszych działań.